logo_exitriga_web_70.png
Image

Pierīgas tūrisma asociācija veido ģeogrāfisko sadarības tīklu Pierīgas tūrisma komersantiem un izstrādā jaunus tūrisma produktus un pakalpojumus ar augstāku pievienoto vērtību, tādējādi veicinot tūrisma nozares eksportspējas pieaugumu un paaugstinot to konkurētspēju starptautiskā mērogā.

Ģeogrāfiskais (reģionālais) sadarbības tīkls tiek veidots tuvējos Pierigas novados un apvienos dažādu jomu pārstāvjus: tūristu mītnes, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus, pasākumu organizatorus, tūrisma operatorus, transporta pakalpojuma sniedzējus vai citus komersantus, kuri tiek iekļauti kādā no tūrisma produktiem.

Image
Saskaņā ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2. prioritārā virziena "Atbalsts uzņēmējdarbībai" 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām" 1.2.3.6. pasākuma "Tūrisma produktu attīstības programma" īstenošanas noteikumiem,
Tūrisma sadarbības tīkla atbalstāmās darbības:
obligāto publicitātes pasākumu nodrošināšana;
sadarbības tīkla un sadarbības tīkla dalībnieku vietējās un starptautiskās sadarbības sekmēšanas pasākumi:
⦁ vizītes pie ārvalstu partneriem;
⦁ komerciālās sadarbības sekmēšanas pasākumi, tai skaitā dalība starptautiskajās konferencēs un izstādēs;
⦁ pieredzes apmaiņas un zināšanu pārneses pasākumi Latvijā un ārvalstīs;
⦁ dalība starptautiskos konkursos, kuru mērķis ir sadarbības tīkla un tā dalībnieku, sadarbības tīkla produktu un pakalpojumu, tūrisma veida vai Latvijas kā tūrisma galamērķa popularizēšana;
⦁ sadarbības tīkla un tā dalībnieku, sadarbības tīkla produktu un pakalpojumu, tūrisma veida vai Latvijas kā tūrisma galamērķa atpazīstamības sekmēšanas, mārketinga un publicitātes aktivitātes;
⦁ iesaiste starptautiskās sadarbības platformās un organizācijās;
ar jaunu tūrisma produktu izstrādi saistītie pasākumi:
⦁ ar tūrisma produktu izstrādi, attīstību vai tūrisma veida attīstību saistīto pētījumu vai izpētes veikšana;
⦁ produktu izstrāde, tai skaitā testēšana, izmēģināšana un sertificēšana;
⦁ pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju pakalpojuma iegāde, kas saistīts ar tūrisma produktu izstrādi;
⦁ nozarei specifisku praktisko un tematisko apmācību organizēšana.
Sadarbības tīkls savās aktivitātēs var iesaistīt sadarbības partnerus, ja šīs darbības ir saistītas ar sadarbības tīkla stratēģijā norādītā mērķa sasniegšanu. Sadarbības partneriem netiek sniegts komercdarbības atbalsts. Par sadarbības partnera tiesībām un pienākumiem sadarbības tīkls un sadarbības partneris vienojas savstarpējā sadarbības līgumā.
Image
logo_exitriga_web_grey_300-2.png
CONTACT US

Email:   info@exitriga.lv
FOLLOW US

LAD banneris

© 2023, EXIT RĪGA

Search